top of page

KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU

Sayın Başvurucu;

İşbu Başvuru Formu, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun çıkardığı ve 10 Mart 2018 tarihli 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe (“Tebliğ”) uygun olarak hazırlanmıştır.

 

Adınız Soyadınız:

Türkiye Cumhuriyeti Vayandaşı Olanlar İçin T.C. Kimlik Numaranız:

Yabancı Uyruklu Olanlar için Pasaport Numaranız :

Tebligata Uygun Yerleşim Yeri veya İşyeri Adresiniz:

Varsa Bildirime Esas Telefon Numaranız:

Varsa Bildirime Esas Elektronik Posta Adresiniz :

Varsa Bildirime Esas Faks Numaranız :

Başvuruya Konu Talebiniz :

 

Önemli Hususlar:

1. Kanun, kişisel verisi işlenen gerçek kişiye/size veri sorumlusuna/tarafımıza başvuru hakkı tanımıştır. Bu hakkınızın kapsamı sizinle ilgili olarak;

(a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı,

(b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkı

(c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı,

(ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı

(d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme hakkı,

(e) Kanunun yedinci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı,

(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı,

(g) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı,

(ğ) kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkıdır.

2. Siz Kanunun size tanıdığı bu haklara ilişkin taleplerinizi, şahsen veya yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi kullanarak, güvenli elektronik imzanızla ya da sizin tarafınızdan veri sorumlusu olarak bize daha önceden bildirdiğiniz ve veri sorumlusu olarak sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusu olarak bize iletebilirsiniz.

Şahsen başvuru için adresimiz : Altınşehir Mahallesi 205.Sokak No:59/C. Nilüfer / BURSA

Yazılı başvuru için adresimiz: Altınşehir Mahallesi 205.Sokak No:59/C. Nilüfer / BURSA

Kayıtlı elektronik posta adresimiz: expertinsankaynaklari@hs01.kep.tr'dir.

Elektronik posta adresimiz : info@expert-qs.com'dur.(Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.)

Yazılı başvurunuzda, veri sorumlusu olarak tarafımıza veya temsilcimize evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihinizdir; diğer yöntemlerle yapılan başvurularınızda, başvurunuzun veri sorumlusu olarak tarafımıza ulaştığı tarih, başvuru tarihinizdir.

3. Başvurunuzun konu kısmına mutlaka “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

4. Başvurunuzu Türkçe olarak yapmalısınız.

5. Yazılı başvurunuz mutlaka imzanızı taşımalıdır.

6. Talebinize ilişkin bilgi ve belgeleriniz varsa bunları başvurunuza eklemelisiniz.

7. Başvurunuza cevabımız yazılı olarak veya elektronik ortamda verilecek olup; başvurunuz etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacak; ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her sayfa için bir Türk Lirası işlem ücreti alınabilecek; başvurunuza cevap CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilecekse bu halde talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecek; başvurunuz, veri sorumlusu olarak tarafımızın hatasından kaynaklanması hâlinde ise alınan ücret size iade edilecektir. Başvurunuz ya kabul edilecek ya da gerekçesi ile birlikte reddedilecek olup, kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusu olarak tarafımızca talebinizin gereği en kısa sürede yerine getirilecek ve size bilgi verilecektir.

Saygılarımızla,

bottom of page