top of page

Expert İnsan Kaynakları Danışmanlığı Limited Şirketi İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ve Açıklama Metni

Expert İnsan Kaynakları Danışmanlığı Limited Şirketi (“Expert” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerin korunması en önemli öncelikleri arasındadır.

Expert, kendisi tarafından işletilen https://www.expert-qs.com/internet sitesini ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde en doğru ve güvenilir şekilde korumaktadır.

Expert, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve web-sitemizi kullanan tüm ilgililerin dikkatine sunar.

İnternet sitesini ziyaret eden ve kişisel verilerini paylaşan tüm kullanıcılar aşağıdaki hususlarda bilgi sahibi olduğunu, tüm bilgilendirme metnini okuduğunu ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılmaktadır.

 

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ile Expert’in yukarıda belirtilen internet sitesini ziyaret eden ziyaretçilerimize aşağıda yer alan konularda bilgilendirme yapılmaktadır:
 

 1. Veri Sahiplerinin Hangi Kişisel Verilerinin Elde Edildiği, Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi:

  Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir.

Expert, müşterilerinin ve web sitemizi kullanan 3. Kişilerin kişisel verilerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5237 Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun işlenmekte ve mevzuata uygun hareket etmek için gerekli her türlü faaliyeti yürütmektedir.

 

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kimlik Bilgisi

 • İletişim Bilgisi (Telefon numarası ve elektronik posta adresi)

 • Müşteri İşlem Bilgisi

 • İşlem Güvenliği Bilgisi

 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kişisel verileriniz, Expert tarafından İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır. Çerezler (cookies) hakkında detaylı bilgi için Expert’in Çerez Politikasını inceleyiniz.

 

   2. Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Hangi Amaçlarla Işlendiği:
 

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Expert tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

 • Expert tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

 • Expert tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

 • Expert tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

 • Expert’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

 • Expert’in ve Expert’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini.

  3.  Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Kimlerle Paylaşılabileceği;

   

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, burada yazılanlarla sınırlı olmamak üzere Expert’in iş ortaklarına (Taşeron ve/veya yüklenici olarak hizmet verdiği firmalar, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi), hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.
 

       4. Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Saklanma Süreleri;
 

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, Expert tarafından kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Expert, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir biçimde, doğması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık kapsamında kullanılmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri muhafaza edebilecektir. Bu durumda muhafaza edilen kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman erişim sağlanmaktadır.

Kişisel verilerinizin saklanmasına ilişkin detaylı bilgilere Expert İnsan Kaynakları Danışmanlığı Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

 

       5. Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler.
 

Expert, işbu metinde belirtilen amaçlar dahilinde kişisel verileri işlemekte ve işlediği verilerin güvenliğini sağlayabilmek adına gerekli her türlü teknik ve idari önlemi almaktadır.

 

Expert, kişisel verilerin işlenmesinde

I) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

II) doğru ve gerektiğinde güncel olma

III) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

IV) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

V) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerini gözetmektedir.

Bu ilkeler doğrultusunda Expert ile paylaşılan kişisel veriler, Expert’in gözetimi ve kontrolü altındadır.

Expert, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.

Expert Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak veri güvenliğinin sağlanması için,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
 

       6. Veri Sahiplerinin Hakları;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi gereğince Veri Sahipleri, kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıda sıralanan haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Expert, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, idari ve teknik imkanlar dahilinde; Veri Sahiplerinin kişisel verilerini kullanmalarını mümkün kılınması için gerekli olan sistemleri yürütmektedir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Expert İnsan Kaynakları Danışmanlığı Ltd. Şti Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle veya Altınşehir Mah. 205. Sok. No:59/C adresine yazılı olarak   iletmeniz durumunda, en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Expert tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Bilgilerinize Saygı ile sunarız. 

bottom of page